VIỆN KINH TẾ XANH

Viện Kinh tế xanh là tổ chức khoa học công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội Việt Nam).

Viện Kinh tế xanh là nơi tập hợp các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ, doanh nhân có kinh nghiệm trong nghiên cứu, giáo dục, truyền thông, xúc tiến đầu tư, kinh doanh thương mại theo tiêu chí kinh tế xanh có trình độ chuyên môn thực hiện các dự án nhằm đóng góp vào sự phát triển của xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong việc phát triển kinh tế xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

SỨ MỆNH

Kết nối và tập hợp nguồn lực để thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cho người dân.

TẦM NHÌN

Trở thành viện nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu xây dựng chuyển giao ứng dụng các mô hình kinh tế, thúc đẩy kết nối nguồn lực nhằm phát triển kinh tế bền vững và chia sẻ thành quả cho tất cả mọi người.

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Kết nối và tập hợp nguồn lực để thực hiện các dự án nghiên cứu, ứng dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống cho người dân.