DỰ ÁN

NHỮNG VIDEO CỦA VIỆN KINH TẾ XANH

Những dự án phát triển kinh tế xã hội theo tiêu chí xanh đang được chúng tôi triển khai ở nhiều địa phương khác nhau.